Vakfımız, öğrencileri aşağıdaki yönerge doğrultusunda verdiği burslarla desteklemektedir.

İKİNCİ YÜZYIL ENSTİTÜSÜ VAKFI BURS YÖNERGESİ

İşbu yönerge Vakıf Senedimizin 4/b maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanıp onaylanmıştır.

Tanımlar

Vakıf                                      : İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı

Bursiyer                                  : Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci

Yönetim Kurulu                     : İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu

Üniversite                               : Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu

YKS                                       : Yükseköğretim Kurumları Sınavı

1.Burs Türleri

1.1. İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir.

1.2. İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Şartlı Bağış Bursları: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan Şartlı Burs Bağışlarından, bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir.

2.Genel Kurallar

2.1. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

2.2. Bursların kontenjan, kapsam, koşul ve kriterleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2.3. Burslar Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlanır.

2.4. Başka kurum veya kişilerden burs alanlara burs verilip verilemeyeceğine Yönetim Kurulu karar verir.

2.5. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

2.6. İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan Şartlı Burs Bağışları kapsamındaki bursların dağıtımı, bağışçının lisans, lisansüstü, ortaöğrenim ve ilköğrenim düzeyleri için belirlediği koşullar çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönergedeki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerli kabul edilir.

3.Burs Koşul ve Kapsamının Belirlenmesi ve Duyurulması

3.1. Burs kontenjanı, her öğrenciye verilecek burs miktarı ve diğer koşullar her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3.2. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın internet sitesinde yayımlanır; Vakfın sosyal medya sayfalarında, yazılı, görsel ve dijital medya ve gazetelerde duyurulabilir.

4.Başvuru, Değerlendirme ve Vakıf’a Bildirim

4.1. Yeni Bursiyerler: Yeni bursiyer adayları, ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak Vakfa başvuru yaparlar. Başvuruda adayların adı, soyadı, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgisi, vb. yer alır. Aday, başvuru sırasında Vakfın, adayın her türlü kişisel verisini kayıt altına almaya ve ilgili 3. kişilerle paylaşmaya açık rızasının olduğunu kabul eder. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilen, işlenen, tasniflenen verilerin açıklanması, aktarılması, devredilmesine rıza gösterdiğini onaylamaktadır. Başvuru sırasında bu onayı vermeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

4.2. Eski Bursiyerler: Öğrenim gören bursiyerler, transkriptleri ve akademik çalışmalarıyla ilgili belgeleri her eğitim öğretim döneminin sonunda doğrudan Vakfa göndermekle yükümlüdürler.

4.3. Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü: Vakıf gerek görürse verilen bilgileri araştırabilir. Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde üniversite uyarılır.

5.Burs Ödemeleri

5.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran ayları boyunca dokuz (9) ay süresince her ayın 20. gününe kadar yapılır.

5.2. Ödemeler, ilgi dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir.

6.Burs Süresi ve Devam Koşulları

6.1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak dokuz (9) aydır.

6.2. Öğrencinin dönem izni alması veya öğreniminin geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulması halinde bursu dondurulur.

7.Bursun Kesilmesi

7.1. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda bursiyerin bursu kesilir.

a) Kayıt sildirme ve mezuniyet gibi nedenlerle üniversite ile ilişiği kesilen,

b) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,

c) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,

d) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,

e) Vefat eden ve

f) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

Yukarıda yer alan maddeler dışında, gerçekleşebilecek olağanüstü durumlarda bursun devam edip etmeyeceğine Yönetim Kurulu karar verir.

7.2. Afet, deprem, salgın, kaza ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini dondurmak durumunda kalan bursiyer, kayıt dondurmaya sebep olan gerekçesini yazılı olarak bildirmesi halinde kalan bursunu almaya devam edebilir.

7.3. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakfa iletilmesi veya tespiti üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler bursiyerden talep edilir.

7.4. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/yurtdışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

8.Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.

a) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında / dönemde bir üst sınıfa/ döneme geçmesi (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç)

b) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla Vakfa iletilmesi

8.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması, gerekli bilgi ve belgelerin Vakıfça alındığı tarihi izleyen ayın başından itibaren geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

9.Diğer Hükümler:

9.1. Yönerge Kapsamında Olmayan Konular

Bu yönergede kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.